Coffee picker's basket full of coffee cherries on a coffee farm on the slopes of the Santa Ana Volcano in western El Salvador.  (Model & Property Released)

NHỮNG CON SỐ BÍ ẨN VỀ CÀ PHÊ

Đây là những con số thống kê của các câu trả lời cho câu hỏi : Bạn uống cà phê như thế nào, uống cà phê ở đâu và người tiêu dùng đến quán cà phê do yếu tố nào …

Những con số bí ẩn về cà phê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *